Deklaracja zgodnosci


Deklaracja dostępności

Centrum Usług Wspólnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Błaszkach.

  • Data publikacji strony internetowej: 2007-01-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Centrum Usług Wspólnych w Błaszkach zapewnia alternatywny sposób dostępu do strony internetowej poprzez zapewnienie:

  • kontaktu telefonicznego,
  • kontaktu korespondencyjnego,
  • kontaktu za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

Treści niedostępne

  • Załączniki nie posiadają dostępnej treści,
  • Załączniki nie posiadają dostępnych opisów,

Wymienione funkcje mogą być niedostępne ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można się poruszać także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (TAB)  oraz używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2019-04-05
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Zienkiewicz, adres e-mail cuw@blaszki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 829-20-46 lub 512 087 344. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejścia do budynku, korytarzy, schodów, wind:

Centrum Usług Wspólnych w Błaszkach swoją siedzibę ma zlokalizowaną w budynku Szkoły Podstawowej w Błaszkach przy ul. Pomorskiej. Wejście główne do CUW znajduje się od ulicy Polnej i jest to wejście przeznaczone dla pracowników i dyrektorów jednostek obsługiwanych. Przy schodach brak jest platform oraz pochylni. Osoby z niepełnosprawnościami oraz na wózkach mogą skorzystać z podjazdu zlokalizowanego przy wejściu głównym do budynku szkoły podstawowej od ulicy Pomorskiej, a następnie poprzez korytarz szkoły, który jest całkowicie bezkolizyjny wejść do siedziby CUW.

Dostępność informacji głosowych

W budynku nie ma informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego jest  możliwa po uprzednim zgłoszeniu.

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑03‑2021 10:54:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive