Deklaracja zgodnosci


Deklaracja dostępności

Centrum Usług Wspólnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Błaszkach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-01-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Załączniki nie posiadają dostępnej treści,
 • Załączniki nie posiadają dostępnych opisów,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2019-04-05
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-31

  Wymienione funkcje mogą być niedostępne ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jarosław Zienkiewicz.
 • E-mail: cuw@blaszki.pl
 • Telefon: 438292046

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejścia do budynku, korytarzy, schodów, wind:

Centrum Usług Wspólnych w Błaszkach swoją siedzibę ma zlokalizowaną w budynku Szkoły Podstawowej w Błaszkach przy ul. Pomorskiej. Wejście główne do CUW znajduje się od ulicy Polnej i jest to wejście przeznaczone dla pracowników i dyrektorów jednostek obsługiwanych. Przy schodach brak jest platform oraz pochylni. Osoby z niepełnosprawnościami oraz na wózkach mogą skorzystać z podjazdu zlokalizowanego przy wejściu głównym do budynku szkoły podstawowej od ulicy Pomorskiej, a następnie poprzez korytarz szkoły, który jest całkowicie bezkolizyjny wejść do siedziby CUW.

Dostępność informacji głosowych

W budynku nie ma informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego nie jest niedostępna.

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
01‑04‑2020 08:57:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie