RODO


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
O PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przekazujemy Państwu ogólne informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych w Centrum Usług Wspólnych w Błaszkach.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Błaszkach (zwany dalej „Administratorem”) z siedzibą przy ul Pomorskiej 6, 98-235 Błaszki. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu (43) 829 20 46 lub za pomocą poczty elektronicznej: cuw@blaszki.pl.

 

Czy w Centrum Usług Wspólnych w Błaszakach wyznaczono Inspektora Ochrony Danych?

Tak. Zadania Inspektora Ochrony Danych u administratora realizuje Pani Aleksandra Stańczyk, z którą można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@wbsystem.pl

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane osobowe?

 

Administrator przetwarza dane osobowe w ramach obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie
z art.6 ust. 1 lit. c RODO oraz
w przypadku danych szczególnej kategorii art. 9 ust. 2 lit. b i lit. g RODO w związku z Uchwałą Nr XXV/157/16 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Błaszkach oraz nadania jej statutu. Przetwarzanie danych osobowych opiera się w szczególności o Ustawę z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Dane osobowe są również przetwarzane w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia oraz wykonania umów cywilnoprawnych zawieranych przez Centrum Usług Wspólnych w Błaszkach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Kiedy istnieje obowiązek podania danych?

W przypadku wyrażenia zgody, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Należy zaznaczyć, że wycofanie zgody nie wpływa na prawo przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku umów, podanie danych może okazać się konieczne dla zawarcia i wykonania umowy. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obligatoryjne, a niepodanie danych może wiązać się z konsekwencjami takimi jak np. brak możliwości świadczenia usług administracyjnych i finansowych.

Komu będziemy udostępniać przedmiotowe dane?

Dane osobowe mogą być udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ponadto dane mogą być udostępnione innym podmiotom, które na podstawie podpisanych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest , np. podmioty wspierające w zakresie obsługi i konserwacji systemów informatycznych, operator poczty tradycyjnej, bankowość elektroniczna i in. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Jak długo administrator przetwarza dane osobowe?

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub do czasu, aż ustanie okres zobowiązujący administratora do przechowywania danych w związku z odpowiednim przepisem prawa.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane?

Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych  w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych
w sposób zautomatyzowany na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO. Aby skorzystać z przysługujących praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Ponadto każdemu, kto uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Czy administrator przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany?

Nie. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące osób, których dane dotyczą nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz nie stosuje się ich profilowania.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Justyna Kicińska
email: cuw@blaszki.pl
, w dniu:  28‑05‑2018 09:03:01
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Kicińska
email: cuw@blaszki.pl
, w dniu:  28‑05‑2018 09:03:01
Data ostatniej aktualizacji:
06‑03‑2023 14:53:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie